Przejdź do treści

World Video

Tym razem dla firmy DERMIKA zre­ali­zo­wa­li­śmy pre­zen­ta­cję fil­mową nowej linii kosme­ty­ków „Lily Skin”. Film został zre­ali­zo­wany na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta oraz gra­fiki 2D wyko­na­nej przez nasz zespół. Nasza praca obej­mo­wała mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych /graficznych, kom­po­zy­cję obrazu, stwo­rze­nie teł oraz poru­sza­ją­cych się gra­fik. Cały pro­jekt uzu­peł­ni­li­śmy kli­ma­tyczną muzyką oraz nagra­li­śmy nar­ra­cję lek­tora. Docelowo, pre­zen­ta­cja fil­mowa została pod­dana kon­wer­sji na kilka for­ma­tów wideo, do róż­nych form emi­sji — w odtwa­rza­czach DVD, kom­pu­te­rach PC/MAC.