Przejdź do treści

World Video

Ujęcia fil­mowe „z lotu ptaka” to nie­zwy­kle atrak­cyjna strona każdego niemal filmu. Widz, który wciela się w Ikara i wzbija w powie­trze szy­bu­jąc nad zie­mią, nie­zmien­nie doświad­cza poczu­cia nie­ogra­ni­czo­nej wol­no­ści i peł­nej swo­body. Może oglą­dać świat z  per­spek­tywy lotu nad zie­mią. Przed nim i pod nim — przy­roda, pej­zaże, archi­tek­tura wielka i mała, ele­menty infra­struk­tury, miasta, miasteczka, osady i wsie. Wszystko to może obser­wo­wać zarówno w pla­nie total­nym, pla­nie ogól­nym jak też w w pla­nach bliż­szych — może podziwiać efek­towne uję­cia przy­rody, ludzi, zwie­rząt, róż­nego rodzaju pojaz­dów itd. Obraz jest nie­zwy­kle sta­bilny, a lot w dowol­nych kie­run­kach — płynny i pozba­wiony uste­rek. Zdjęcia reali­zu­jemy w tech­nice 4K przy użyciu wysokiej klasy drona.Zapraszamy na krótki lot­ni­czy rekonesans.