Przejdź do treści

World Video

Dzisiejszy ŚWIAT FILMU wręcz ocze­kuje czy też domaga się zasto­so­wa­nia gra­fiki i ani­ma­cji zarówno dwu– jaki trójwymiarowej.
Wykonujemy ele­menty ani­mo­wane 2D i 3D, jak i kom­po­zy­cje video z powie­rzo­nych mate­ria­łów, fir­mowe logo ani­mo­wane 3D/2D, które mogą stać się czo­łów­kami do fil­mów lub pre­zen­ta­cji multimedialnych.