Przejdź do treści

World Video

Ukończyliśmy prace post­pro­duk­cyjne spotu tele­wi­zyj­nego „Sylvanian Families” — zaba­wek dla dziew­czy­nek zna­nej, japoń­skiej firmy EPOCH. Prace doty­czyły opra­co­wa­nia tek­stu, mon­tażu z efek­tami spe­cjal­nymi, reali­za­cji dźwięku — nagra­nia głosu lek­torki oraz skom­po­no­wa­nia war­stwy muzycz­nej. Spot 30 sek. już emi­tują kanały dzie­cięce telewizji.