Przejdź do treści

World Video

Wykorzystując dobre warunki pogo­dowe, reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia fil­mowe na tere­nie kilku elek­tro­cie­płowni w Warszawie i oko­li­cach. 2 filmy instruk­ta­żowe, prze­zna­czone dla gości zakła­dów i pod­wy­ko­naw­ców  reali­zu­ją­cych prace na rzecz PGNiG Termika SA., zostały wypro­du­ko­wane na pod­sta­wie przy­go­to­wa­nych sce­na­riu­szy oraz z udzia­łem wielu sta­ty­stów na pla­nie zdję­cio­wym. Zdjęcia fil­mowe poka­zują cha­rak­te­ry­styczne miej­sca elek­tro­cie­płowni i spo­sób zacho­wa­nia w tak spe­cy­ficz­nych warun­kach. Początek i zakoń­cze­nie fil­mów ilu­strują widoki Warszawy i oko­lic, fil­mo­wane z wierz­chołka 305 metro­wego komina. Panorama jest fascynująca.