Przejdź do treści

World Video

Kolejna pozy­cja stricte rekla­mowa, wyko­nana przez nasze stu­dio, to bil­l­bo­ard spon­sor­ski „Dermika — Skin Calligraphy”. Produkcja jest gra­fiką ani­mo­waną 3D, która w 1 uję­ciu — z lek­ko­ścią suge­stii — poka­zuje nowy kosme­tyk i zapra­sza widzów na pro­gram tele­wi­zyjny. Otwarcie pude­łeczka i lot motyli pod­kre­śla odpo­wiedni, zwiewny akcent muzyczny. Billboard prze­zna­czony do emi­sji w głów­nych kana­łach telewizyjnych.