Przejdź do treści

World Video

W grud­niu br. zrealizowaliśmy cykl fil­mów szko­le­nio­wych, skła­da­jący się z sze­regu pozy­cji tema­tycz­nych. Krótkie filmy, reali­zo­wane przez nas w warun­kach stu­dyj­nych, skła­dają się na pro­jekt KRAJOWEGO OŚRODKA WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ — „Model sys­temu wdra­ża­nia i upo­wszech­nia­nia kształ­ce­nia na odle­głość w ucze­niu się przez całe życie”, współ­fi­nan­so­wany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym zada­niem była pełna pro­duk­cja fil­mowa z udzia­łem wielu epi­zo­dy­stów oraz post­pro­duk­cja (m.in. montaż, udźwię­ko­wie­nie, grafika).