Przejdź do treści

World Video

We wrze­śniu zre­ali­zo­wa­li­śmy film dla zna­nej firmy far­ma­ceu­tycz­nej POLPHARMA o Dziale Szkoleń Sprzedaży — dyna­micz­nym i kre­atyw­nym zespole przy­go­to­wu­ją­cym cały zespół sprze­da­żowy Firmy do pracy w tere­nie: przed­sta­wi­cieli medycz­nych i przed­sta­wi­cieli aptecz­nych. Materiał zdję­ciowy do filmu, o for­mie felie­tonu fil­mo­wego z nar­ra­cją lek­tor­ską i wypo­wie­dziami boha­te­rów,   reali­zo­wany był w cza­sie kilku dni zdję­cio­wych we Wrocławiu, Łodzi, Ożarowie i w Warszawie.