Przejdź do treści

World Video

Film doku­men­talny „Iraq Students in Poland” zre­ali­zo­wa­li­śmy w paź­dzier­niku na zle­ce­nie Fundacji Irackich Studentów w Polsce. Film w języku arab­skim, poka­zuje nasz kraj mło­dym Irakijczykom, któ­rzy myślą o roz­woju swej kariery poza gra­ni­cami swo­jej ojczy­zny. Nie jest to jed­nak pro­duk­cja o walo­rach turystyczno-krajoznawczych. Zdjęcia reali­zo­wane w Warszawie — w ple­ne­rze i wnę­trzach — są tłem i oka­zją do wypo­wie­dzi kilku mło­dych przed­sta­wi­cieli tego kraju  stu­diu­ją­cych w Polsce, któ­rzy sta­rają się zapre­zen­to­wać swoim roda­kom w kraju, że życie i praca w innym kraju może prze­bie­gać w pokoju i har­mo­nii. Film emi­to­wany będzie w irac­kim tele­wi­zyj­nym oddziale BBC.