Przejdź do treści

World Video

Tematem kolej­nej pro­duk­cji fil­mo­wej dla firmy TNT była impreza o cha­rak­te­rze kon­kursu dla naj­lep­szego kuriera. Zdjęcia fil­mowe reali­zo­wa­li­śmy na torze samo­cho­do­wym w Słomczynie oraz w natu­ral­nych ple­ne­rach, gdzie uczest­nicy pod­da­wani byli prze­róż­nym pró­bom z zakresu logi­styki i bez­piecz­nej, eko­no­micz­nej jazdy i innym testom sprawnościowym.