Przejdź do treści

World Video

Zakończyliśmy mon­taż  filmu pro­mo­cyj­nego dla pol­skiego przed­sta­wi­ciel­stwa  zna­nej, nie­miec­kiej firmy „Caparol”, nale­żą­cej do naj­więk­szych na świe­cie pro­du­cen­tów farb i lakie­rów w branży budow­la­nej. Zdjęcia wyko­ny­wane były w dwóch loka­li­za­cjach – w Warszawie i w Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej, gdzie znaj­duje się zakład pro­duk­cyjny CAPAROL Polska i nowo otwarty cen­tralny maga­zyn. Narrację filmu two­rzy grono kie­row­nic­twa i pra­cow­ni­ków firmy, udzie­la­jąc wypo­wie­dzi bez­po­śred­nio do kamery.