Przejdź do treści

World Video

W listo­pa­dzie, w Holandii reje­stro­wa­li­śmy naszymi kame­rami mon­taż pierw­szego okna dacho­wego DAKEA. Materiał fil­mowy został następ­nie zmon­to­wany do postaci  filmu pro­mo­cyj­nego „Eerste instal­la­tie Dakea dakven­ster”.  To kolejna pro­duk­cja fil­mowa dla firmy Altaterra, będąca efek­tem naszej owoc­nej współpracy.