Przejdź do treści

World Video

W sierp­niu zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu wize­run­ko­wego dla firmy „ENERGOTEL” z branży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, pro­jek­tu­ją­cej, insta­lu­ją­cej i utrzy­mu­ją­cej róż­nego rodzaju sieci łączno­ści. Film, pra­wie 4 minu­towy, reali­zo­wany był w kilku loka­li­za­cjach na tere­nie W-wy i oko­lic, m.in. na wyso­kim komi­nie, jak i na dachach wie­lo­pię­tro­wych obiek­tów. Film bez nar­ra­cji lek­tor­skiej, ze spe­cjal­nie dobraną ilu­stra­cją muzyczną i efek­tami dźwię­ko­wymi, z szyb­kim, ryt­micz­nym mon­ta­żem uzu­peł­nio­nym nie­zbęd­nymi efek­tami i super­ami, daje w rezul­ta­cie czy­telną i atrak­cyjną impre­sję o nowo­cze­snej fir­mie. Scenariusz i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz.