Przejdź do treści

World Video

Połączenie 75 rocz­nicy ist­nie­nia fabryki w Gorzycach k/ Sandomierza z obra­zem stricte kor­po­ra­cyj­nym, zawar­li­śmy w ukoń­czo­nym wła­śnie fil­mie dla tejże pol­skiej Fabryki nale­żą­cej do ame­ry­kań­skiego poten­tata w dzie­dzi­nie pro­duk­cji czę­ści do samo­cho­dów – FEDERAL MOGUL. Film wyre­ży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. Zdjęcia reali­zo­wa­li­śmy w cał­ko­wi­cie zmo­der­ni­zo­wa­nym Zakładzie – daw­nej WSK – filia Rzeszów, pro­du­ku­ją­cym obec­nie ok. 15 mln tło­ków rocz­nie dla wielu waż­nych świa­to­wych marek motoryzacyjnych.