Przejdź do treści

World Video

Właśnie ukoń­czy­li­śmy film pro­mo­cyjny dla Instytutu Techniki Budowlanej o nowym i nowo­cze­snym Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach które jest w pełni dosto­so­wane do wyma­gań norm euro­pej­skich. Film reali­zo­wa­li­śmy wg sce­na­riu­sza z wyko­rzy­sta­niem ramie­nia kame­ro­wego, ste­di­camu i 24 metro­wego pod­no­śnika z plat­formą, aby poka­zać dużą prze­strzeń powierzchni badaw­czych i jed­no­cze­śnie cie­kawe bada­nia ogniowe prze­pro­wa­dzane m.in. w spe­cjal­nych pie­cach. Narrację lek­tor­ską uzu­peł­niają krót­kie wypo­wie­dzi spe­cja­li­stów reje­stro­wane bez­po­śred­nio w Laboratorium. Film opra­co­wa­li­śmy w wer­sji pol­skiej i angielskiej.