Przejdź do treści

World Video

Materiał fil­mowy do nowej odsłony w sieci „Słyszałaś o dłu­go­ter­mi­no­wej anty­kon­cep­cji? — sygno­wa­nej przez Firmę „BAYER”, zre­ali­zo­wa­li­śmy wg kon­cep­cji Agencji „ARTEGENCE”. Krótkie histo­rie czte­rech mło­dych kobiet, wcho­dzące w swe doro­słe życie, poprze­dził orga­ni­zo­wany przez nasze Studio casting. Zdjęcia reali­zo­wane były w 6 róż­nych loka­li­za­cjach i uzu­peł­nione sesją foto­gra­ficzną. Poza pracą ekipy zdję­cio­wej kie­ro­wa­nej przez reży­sera, obsługą planu, do naszych zadań nale­żał też mon­taż cało­ści materiału.