Przejdź do treści

World Video

Zrealizowaliśmy film o apli­ka­cji w tele­fo­nie „Bezpieczna Rodzina”, która pozwala zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo wielu ludzi, a odnosi się głów­nie do nie­let­nich. Krótki film dla firmy LOCON przed­sta­wia jedną z wielu dra­ma­tycz­nych sytu­acji, jakie mogą się wyda­rzyć w dzi­siej­szych cza­sach — porwa­nie dziecka, bo to wła­śnie dzieci są naj­bar­dziej nara­żeni na nie­bez­pie­czeń­stwa. Fabularna część filmu reali­zo­wana w kli­ma­cie thril­lera jest pre­tek­stem do poka­za­nia moż­li­wo­ści wezwa­nia pomocy i zaże­gna­nia nie­szczę­ściu. Film uzu­peł­nia suge­stywna nar­ra­cja lek­tor­ska i pełna napię­cia muzyka. Apel rekla­mowy uwy­dat­nia ani­ma­cja 3D.