Przejdź do treści

World Video

Na początku paź­dzier­nika zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu wize­run­ko­wego dla firmy „GEFCO”. To czo­łowa firma o zasięgu mię­dzy­na­ro­do­wym z  branży logi­styki prze­my­sło­wej. 4 minu­towy obraz reali­zo­wany był w wielu loka­li­za­cjach na tere­nie Polski, m.in. w por­cie mor­skim w Gdyni, w Rzeszowie, Czeladzi, Swarzędzu, Grodzisku Maz.., Zegrzu i w Warszawie. Film bez komen­ta­rza słow­nego, dyna­micz­nie, czy­tel­nie i cie­ka­wie przed­sta­wia obszary dzia­łal­no­ści firmy „GEFCO”. Intrygujące zdję­cia, ani­ma­cja 3D, spe­cjal­nie opra­co­wana muzyka z efek­tami dźwię­ko­wymi, oraz szybki, ryt­miczny mon­taż, składa się na atrak­cyjną, pre­sti­żową fil­mową histo­rię o nowo­cze­snej fir­mie. Całość reży­se­ro­wał — Jarosław Dubaniewicz.