Przejdź do treści

World Video

W mie­sią­cach let­nich reali­zo­wa­li­śmy zdję­cia do filmu rekla­mo­wego, będą­cego wizy­tówką Polski w zakre­sie usług medycz­nych, adre­so­wa­nych do poten­cjal­nych pacjen­tów z zagra­nicy. Reżyserem filmu był Jarosław Dubaniewicz. Plany zdję­ciowe „Poland — Your Health Destination” to nie tylko pro­mo­cja nowo­cze­snych pla­có­wek medycz­nych, ale rów­nież, atrak­cyj­nych i cie­ka­wych miejsc naszego kraju, które mogą sta­no­wić dodat­kową, tury­styczną zachętę dla zagra­nicz­nych gości. Wartką nar­ra­cję filmu sta­no­wią wypo­wie­dzi.