Przejdź do treści

World Video

Film „Soraya Body Diet” promuje nową linię kosme­ty­ków dla kobiet „Soraya Body Diet”, które kom­plek­sowo dbają o pie­lę­gna­cję i udo­sko­na­la­nie ciała. Zre­ali­zo­wany na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta, wyko­rzy­stu­jąc tech­nikę ani­ma­cji.