Przejdź do treści

World Video

Zrealizowaliśmy film szko­le­niowy dla firmy Akzo Nobel pre­zen­tu­jący warsz­taty malar­skie. Nasza firma wyko­nała zdję­cia fil­mowe oraz mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych. Film poka­zuje nowe pro­dukty dla pro­fe­sjo­na­li­stów (nowo­cze­sny sys­tem mie­szal­ni­kowy) oraz celo­wość warsz­ta­tów malar­skich, dzięki któ­rym pra­cow­nicy sku­tecz­nie mogą posze­rzyć zakres swo­jej wie­dzy o far­bach sto­so­wa­nych w budow­nic­twie. Warsztaty — zarówno teo­re­tyczne jak i prak­tyczne — dają moż­li­wość szko­le­nia i bar­dzo dokład­nego prze­te­sto­wa­nia róż­nych narzę­dzi i farb.