Przejdź do treści

World Video

To już drugi film szko­le­niowy, zre­ali­zo­wany przez nas dla F-my BARLINEK.. Tym razem akcja na temat obsłu­gi klienta roz­grywa się w dużym, sie­cio­wym mar­ke­cie. Dobry sprze­dawca, nazwany nie bez racji — Promotorem — pre­zen­tuje cechy dobrego sprze­dawcy. Film przed­sta­wia 2 roz­mowy, kon­sul­ta­cje Promotora z klien­tami odwie­dza­ją­cymi mar­ket i poszu­ku­ją­cymi dobrej pod­łogi. Grupa Barlinek,  jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów natu­ral­nych pod­łóg drew­nia­nych na świe­cie, przy­wią­zuję dużą wagę zarówno do jako­ści swo­ich wyro­bów jak i wyso­kiej wie­dzy i kul­tury sprze­daży. Stąd mate­riał fil­mowy szko­le­niowy dla han­dlow­ców . Film reali­zo­wany wg sce­na­riu­sza z udzia­łem zawo­do­wych aktorów.