Przejdź do treści

World Video

W grudniu 2017 zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu szko­le­nio­wego dla Urzędu Dozoru Technicznego —„Bezpieczna  eksploatacja suwnic”. Film pre­zen­tuje zasady obsługi tych wiel­kich maszyn, przeznaczonych do przemieszczania różnych ładunków w pionie i w poziomie. Z uwagi na spe­cy­fikę i różne rodzaje suwnic, zdjęcia reali­zo­wa­li­śmy zarówno w halach jak i na zewnątrz – w dużych zakładach przemysłowych – w Elektrociepłowni “Żerań” PGNiG Termika i w Hucie Arcelor Mittal w Warszawie. Produkcja fil­mowa obej­mo­wała pełeny zakres prac: sce­na­riu­sz, reali­za­cję zdjęć, mon­taż, kolo­ry­za­cję i udźwię­ko­wie­nia filmu.