Przejdź do treści

World Video

W paź­dzier­niku zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu szko­le­nio­wego dla Urzędu Dozoru Technicznego — „Bezpieczna obsługa żura­wia samo­jezd­nego”. Film pre­zen­tuje zasady jakimi powinni się kie­ro­wać ope­ra­to­rzy tych wiel­kich maszyn i jakie warunki muszą być speł­nione, aby bez­piecz­nie wyko­ny­wać zada­nia — szcze­gól­nie w tak new­ral­gicz­nych miej­scach jakimi są place budowy. W fil­mie poka­zane są rów­nież sytu­acje powo­du­jące zagro­że­nie i nie­bez­pie­czeń­stwo wypadku, a także jego skutki. Z uwagi na spe­cy­fikę i budowę żurawi samo­jezd­nych, część zdjęć reali­zo­wa­li­śmy „z lotu ptaka” przy wyko­rzy­sta­niu drona, co zde­cy­do­wa­nie pod­nio­sło poziom obrazu. Produkcja fil­mowa obej­mo­wała pełny zakres prac:od sce­na­riu­sza, poprzez wybór eks­per­tów i epi­zo­dy­stów, reali­za­cję zdjęć, do mon­tażu, kolo­ry­za­cji i udźwię­ko­wie­nia filmu. Produkcja fil­mowa została zre­ali­zo­wana bez anga­żo­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych aktorów.