Przejdź do treści

World Video

We wrze­śniu zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu szko­le­nio­wego dla Urzędu Dozoru Technicznego — „Bezpieczna obsługa żura­wia wie­żo­wego”. Film poka­zuje jakimi zasa­dami należy się kie­ro­wać i jakie warunki należy speł­nić, aby bez­piecz­nie obsłu­gi­wać — tak ważne na tere­nie każ­dej budowy — urzą­dze­nie. Pokazane są rów­nież sytu­acje powo­du­jące zagro­że­nie i nie­bez­pie­czeń­stwo wypadku, oraz kon­se­kwen­cje baga­te­li­zo­wa­nia zasad bez­pie­czeń­stwa. Z uwagi na spe­cy­fikę i budowę żurawi, część zdjęć reali­zo­wa­li­śmy „z lotu ptaka” przy wyko­rzy­sta­niu drona. Produkcja fil­mowa obej­mo­wała pełny zakres prac:od sce­na­riu­sza, poprzez wybór eks­per­tów i epi­zo­dy­stów, reali­za­cję zdjęć, do mon­tażu, kolo­ry­za­cji i udźwię­ko­wie­nia filmu. Produkcja fil­mowa została zre­ali­zo­wana bez anga­żo­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych aktorów.