Przejdź do treści

World Video

Właśnie zakoń­czy­li­śmy pro­duk­cję filmu szko­le­nio­wego dla Urzędu Dozoru Technicznego  — „Obsługa wóz­ków jez­dnio­wych pod­no­śni­ko­wych”. Mieliśmy za zada­nie poka­zać mate­riał fil­mowy o cha­rak­te­rze dydak­tycz­nym, prze­zna­czony dla przy­szłych i obec­nych ope­ra­to­rów wóz­ków widło­wych. W fil­mie poka­zu­jemy jakie warunki należy speł­nić, aby obsłu­gi­wać wózek jez­dniowy, jak należy przy­go­to­wać wózek do jazdy i jak go obsłu­gi­wać. Pokazane są rów­nież przy­kłady naj­czę­ściej wystę­pu­ją­cych zagro­żeń, które mogą się wyda­rzyć przy baga­te­li­zo­wa­niu zasad bez­pie­czeń­stwa. Zlecenie pro­duk­cji fil­mo­wej obej­mo­wało pełny zakres prac. Zdjęcia reali­zo­wane były w fabryce Indesit w Łodzi. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza oraz sce­no­pisu filmu  oraz reali­za­cja zdjęć, mon­taż mate­ria­łów fil­mo­wych, kolo­ry­za­cja, udźwię­ko­wie­nie filmu, dobór i pod­kład głosu lek­tora. Produkcja fil­mowa została zre­ali­zo­wana bez anga­żo­wa­nia pro­fe­sjo­nal­nych aktorów.