Przejdź do treści

World Video

Zrealizowaliśmy serię fil­mów szko­le­nio­wych z cyklu ZDROWY DIALOG na zle­ce­nie firmy TEVA Polska — oddziału Teva Pharmaceutical Industries Ltd. — świa­to­wego lidera w branży far­ma­ceu­tycz­nej. Filmy skie­ro­wane do leka­rzy uro­lo­gów i onko­lo­gów, poka­zują dobre przy­kłady rela­cji lekarz-pacjent i spo­soby prze­ła­my­wa­nia barier komu­ni­ka­cyj­nych w trud­nych tema­tach zwią­za­nych ze sta­nem zdro­wia pacjen­tów. Scenki wyko­ny­wane przez akto­rów Teatru IMKA z Warszawy i komen­ta­rze spe­cja­li­stów reali­zo­wane były w warun­kach studyjnych.