Przejdź do treści

World Video

Zapis fil­mowy roz­gry­wek ostat­niej edy­cji Ogólnopolskiego Turnieju Halowego w piłce noż­nej, odby­wa­jący się w Warszawie, reali­zo­wa­li­śmy na pozio­mie ćwierć­fi­na­łów, pół­fi­na­łów i finału. Oprócz mate­riału stricte doku­men­tal­nego, wyko­nany został rów­nież mon­taż  w for­mie skró­to­wej kro­niki z całej imprezy.

Turniej Halowy  jest naj­więk­szą , halową,  pił­kar­ską imprezą w for­mule OPEN w Polsce. Skierowany jest do wszyst­kich chęt­nych Drużyn – ama­tor­skich, zawo­do­wych, szkol­nych, fir­mo­wych, zakła­do­wych, itp. Patronat nad zawo­dami spra­wuje Marszałek Województwa Mazowieckiego i Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe.