Przejdź do treści

World Video

Na początku wrze­śnia br. zakończyliśmy prace nad dwoma fil­mami szko­le­nio­wymi dla duń­skiej firmy DOVISTA — pro­du­centa wyso­kiej klasy okien i drzwi. Pierwszy z nich bez­po­śred­nio trak­tuje o prze­pi­sach BHP i ich prze­strze­ga­niu w pro­ce­sie pro­duk­cji. Tu reali­zo­wa­li­śmy wiele scen poka­zu­ją­cych typowe zagro­że­nia wypad­kiem na róż­nych sta­no­wi­skach pracy. Aby film nabrał swej głęb­szej wymowy i poru­szył wyobraź­nię widza,  sce­na­riusz zawie­rał także i kilka dra­stycz­nych ujęć, które w fil­mie ilu­strują urazy, jakie mogą być wyni­kiem nie prze­strze­ga­nia odpo­wied­nich prze­pi­sów. Choć celem filmu nie było epa­to­wa­nie tego typu „krwa­wymi” przy­kła­dami, tylko inte­re­su­jący wykład o bez­piecz­nej pracy, należy pod­kre­ślić dobrą pracę cha­rak­te­ry­za­cji, . Drugi film opo­wiada o psy­cho­lo­gicz­nych kon­se­kwen­cjach wypad­ków przy pracy i trau­mie jaką prze­cho­dzi czło­wiek, któ­remu zda­rzył się wypa­dek. W obu pro­duk­cjach udział wzięli pra­cow­nicy firmy DOVISTA, któ­rzy pod kie­run­kiem reży­sera, dobrze wywią­zali się ze swo­ich, cza­sem nie­ła­twych ról.