Przejdź do treści

World Video

Wręcz eks­pre­sowe dzia­ła­nia towa­rzy­szyły reali­za­cji mate­riału fil­mo­wego dla firmy „NetWorks” na spo­tka­nie pod­su­mo­wu­jące pro­jekt budowy sieci współ­dzie­lo­nych dla dwóch waż­nych ope­ra­to­rów komór­ko­wych w Polsce. Zdjęcia o róż­nym cha­rak­te­rze (wypo­wie­dzi pra­cow­ni­ków i kadry zarzą­dza­ją­cej, praca biu­rowa i w tere­nie) reali­zo­wa­li­śmy w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, a także — z uwagi na usy­tu­owa­nie sta­cji — w tzw. „tere­nie”. Ze względu na budowę sta­cji, ich „napo­wietrzny cha­rak­ter”, dobre efekty przy­nio­sły zdję­cia lot­ni­cze, które zde­cy­do­wa­nie uatrak­cyj­niły mate­riał fil­mowy. W sumie powstało 5 dyna­micz­nych odsłon opi­su­ją­cych suk­ces pro­jektu wg róż­nych kryteriów.