Przejdź do treści

World Video

Tym razem nasza ekipa reali­zo­wała zdję­cia fil­mowe z regat żeglar­skich zor­ga­ni­zo­wa­nych dla branży budow­la­nej przez firmę Forsail. Regaty odby­wały się na pięk­nym Morzu Adriatyckim w oko­li­cach wysp wcho­dzą­cych w obszar Narodowego Parku Chorwacji Kornati. Zdjęcia fil­mowe reali­zo­wa­li­śmy za pomocą kamer fil­mo­wych jak i przy uży­ciu drona (zdję­cia lot­ni­cze). Duch rywa­li­za­cji załóg był obecny przez cały tydzień trwa­nia imprezy. W efek­cie naszej pracy zare­je­stro­wa­li­śmy sze­reg naprawdę baj­ko­wych ujęć – jak na Malediwach. Pierwszy mon­taż filmu odby­wał się już na jach­cie na któ­rym była zaokrę­to­wana nasza ekipa fil­mowa a pro­jek­cja filmu odbyła się ostat­niego dnia trwa­nia imprezy. Aktualnie pra­cu­jemy nad kil­koma róż­nymi for­mami fil­mo­wymi z tej imprezy.