Przejdź do treści

World Video

Jak co roku przy­go­to­wa­li­śmy roczną pre­zen­ta­cję fil­mową dla kor­po­ra­cji HEINZ.
Tym razem fla­gową markę Pudliszki poka­za­li­śmy w kli­ma­cie pił­kar­skim czyli EURO 2012.
Wiele pro­duk­tów poka­za­li­śmy w sce­ne­rii boiska pił­kar­skiego, gdzie pierw­sze skrzypce grali pra­cow­nicy firmy i ich pro­dukty. Postprodukcja uzu­peł­niła mate­riał fil­mo­wany w ple­ne­rze o dodat­kowy dźwięk, gra­fikę i ani­ma­cję. Do naszych zadań nale­żał sce­na­riusz, reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych oraz cały pro­ces post­pro­duk­cji. W tym pro­jek­cie fil­mo­wym zre­zy­gno­wa­li­śmy z pro­fe­sjo­nal­nych lek­to­rów. Ich rolę prze­jęli pra­cow­nicy Heinz.

Według sce­na­riu­sza, w fil­mie wystą­piła pro­fe­sjo­nalna grupa che­er­le­ade­rek, która wyraź­nie pod­nio­sła tem­pe­ra­turę akcji i zaak­cen­to­wała pił­kar­ski kli­mat naszej pro­duk­cji filmowej.