Przejdź do treści

World Video

Produkcja trzech fil­mów kor­po­ra­cyj­nych. Wykonaliśmy trzy różne pro­jekty fil­mowe na kon­fe­ren­cję firmy KFC odby­wa­jącą się w USA. Dwie pro­duk­cje zostały zmon­to­wane ze zdjęć wyko­na­nych przez naszą firmę na tere­nie Warszawy i Krakowa. Tematyka fil­mów doty­czyła wpro­wa­dze­nia na rynek nowych pro­duk­tów w restau­ra­cjach KFC.

Trzeci film wyko­na­li­śmy w opar­ciu o mate­riały zdję­ciowe i opisy prze­pro­wa­dzo­nych badań kon­su­men­tów. Film ten wzbo­ga­ci­li­śmy o ele­menty gra­fiki 2D oraz kom­po­zy­cję obrazu. Wszystkie trzy filmy ilu­stro­wały spe­cjal­nie wybrane tematy muzyczne.