Przejdź do treści

World Video

Realizowaliśmy zdję­cia fil­mowe z pre­sti­żo­wych zawo­dów kite­sur­fin­go­wych Ford Kite Cup 2014 w Rewie. Przez trzy dni przy wietrz­nej pięk­nej pogo­dzie towa­rzy­szy­li­śmy uczest­ni­kom zawo­dów. Wykonaliśmy nagra­nia wielu wywia­dów z zawod­ni­kami ze ścisłej czo­łówki świa­to­wego kite­sur­fingu, mię­dzy innymi z mistrzy­nią świata Karoliną Winkowską.Do reali­za­cji zdjęć fil­mo­wych uży­li­śmy kilku kamer oraz sli­dera i ste­ady­cam. Pomysłodawcą oraz spon­so­rem tytu­lar­nym imprezy była firma Ford.