Przejdź do treści

World Video

Projekt, który zre­ali­zo­wa­li­śmy w sto­sun­kowo krót­kim ter­mi­nie, jest jed­nym ze zna­czą­cych akcen­tów obcho­dów 95 rocz­nicy powsta­nia GUS — insty­tu­cji powszech­nie zna­nej w naszym kraju i wysoce roz­po­zna­wal­nej. Film pre­zen­tuje zarówno histo­rię  (przy wyko­rzy­sta­niu archi­wal­nych mate­ria­łów fil­mo­wych) jak i stan obecny Głównego Urzędu Statystycznego w syn­te­tycz­nej i spój­nej for­mie, pod­kre­śla­jąc kon­se­kwentne dąże­nie do sumien­nego, sta­ty­stycz­nego opi­sy­wa­nia naszej rze­czy­wi­sto­ści i two­rze­nia nie­zbęd­nych pro­gnoz. GUS dba o infor­ma­cje bez któ­rych trudno się obyć.  Reżyserem filmu był Jarosław Dubaniewicz. Byliśmy zaszczy­ceni, że film miał swoją pre­mierę 11 lipca br. w cza­sie uro­czy­sto­ści w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.