Przejdź do treści

World Video

Nowy spot rekla­mowy „AQUA BEADS JEWELS” zre­ali­zo­wa­li­śmy w cało­ści dla pro­du­centa zaba­wek — japoń­skiej firmy EPOCH. Zdjęcia wyko­nane zostały w stu­diu z udzia­łem 2 mło­dych akto­rek, które brały już udział w podob­nej, ubie­gło­rocz­nej pro­duk­cji, także dla EPOCH. Autorem sce­na­riu­sza i reży­se­rem był Jarosław Dubaniewicz. Spot rekla­muje kolo­rowe, świe­cące koraliki-kuleczki, z któ­rych, za pomocą ory­gi­nal­nego, swego rodzaju pióra –Double Pen’a, można stwo­rzyć eks­cy­tu­jące, mie­niące się kolo­rami ozdoby. Żeby zespo­lić pro­jekt i uzy­skać satys­fak­cjo­nu­jący wynik swo­jej twór­czej pracy — wystar­czy psik­nię­cie wodą! Postprodukcja miała za zada­nie mon­taż wer­sji 30″ i 15″  z ory­gi­nalną muzyką i jedy­nie gło­sami dzieci oraz wer­sji 20″, 15″ i wer­sji HOW TO – 90″ z nar­ra­cją lektorską.