Przejdź do treści

World Video

Zakończyliśmy pro­duk­cję 2 wer­sji spotu rekla­mo­wego dla f-my EPOCH z Japonii. Pierwszy powstał w lutym br. i miał metraż 15 s. Obecnie — forma 30 s. ma także 1 boha­terkę. Dziewczynka rekla­muje zabawki Charmies w przy­go­to­wa­nych przez nas sty­li­za­cjach. Emisja prze­wi­dziana jest jesz­cze w maju br. w kana­łach dzie­cię­cych Disney Channel, Cartoon Network i inne. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza spotu …