Przejdź do treści

World Video

Nowy spot rekla­mowy „CHARMIES — HEADBAND DESIGNER” zre­ali­zo­wa­li­śmy w cało­ści dla pro­du­centa zaba­wek — japoń­skiej firmy EPOCH. Niezwykle barwne zdję­cia wyko­nane zostały w stu­diu na tle GREEN– BOX z udzia­łem 10-letniej dziew­czynki, wybra­nej w castingu. Mimo zało­żeń kom­po­zy­cji obrazu w pro­ce­sie post­pro­duk­cji, dodat­ko­wymi ele­men­tami sce­no­gra­fii było m.in. oryginalne lustro, a młoda aktorka wystę­po­wała w kilku przy­go­to­wa­nych stro­jach i fry­zu­rach. Autorem sce­na­riu­sza i reży­se­rem był Jarosław