Przejdź do treści

World Video

Zdjęcia stu­dyjne skła­dają się na pro­duk­cję spotu rekla­mo­wego marki Grolsch na zle­ce­nie Agencji „Kropkabordo”, do któ­rej nale­żała kre­acja reklamy. Do naszych zadań nale­żała rów­nież post­pro­duk­cja. To pro­jekt  kolej­nej edy­cji akcji pod hasłem „Świat jest pełen nie­chcia­nych pre­zen­tów”. W fil­mie wystą­pił przed­sta­wi­ciela war­szaw­skiego street art’u — Aqualoopa, czyli Igor Chołda, który przed kamerą stwo­rzył design limi­to­wa­nej wer­sji czte­ro­paka piw­nego, przy­go­to­wa­nego spe­cjal­nie na zbli­ża­jący się okres świąteczny.