Przejdź do treści

World Video

„MAMY WSZYSTKO!” to hasło całej kam­pa­nii rekla­mo­wej Parku Handlowego Targówek w Warszawie i spotu, który wła­śnie zre­ali­zo­wa­li­śmy na zle­ce­nie i wg kre­acji Agencji Havas Worldwide. Zdjęcia wyko­ny­wane były w natu­ral­nych wnę­trzach za pomocą kamery RED EPIC. Projekt reży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. 15 ” spot jest szyb­kim, dyna­micz­nym mon­ta­żem ujęć zsyn­chro­ni­zo­wa­nym z ory­gi­nalną kom­po­zy­cją muzyczną i lekką w wyra­zie, słowną wyli­czanką lek­tora z fina­łem — jak w tytule.