Przejdź do treści

World Video

To już 4 spot zre­ali­zo­wany na zle­ce­nie firmy RITF Advert . Tym razem spot poka­zuje spe­cy­ficzny zlot rolek papieru, odby­wa­jący się na roz­kwie­co­nej łące. W kul­mi­nu­ją­cym momen­cie spo­tka­nia — roz­kwita duży kwia­tek rumianku, a Mrówka Milla, poka­zuje  atrak­cyjne tablety, jako nagrody w kon­kur­sie. Spot tele­wi­zyjny Regina Zlot wykre­ował i wyre­ży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. Spot zawiera ory­gi­nalną muzykę i prze­kaz w wyko­na­niu lektora.