Przejdź do treści

World Video

Zakończyliśmy pro­duk­cję spotu rekla­mo­wego nowy papier toa­le­towy REGINA dla firmy RITF Advert. Spot infor­muje o pro­mo­cji, w któ­rej można wygrać trzy nowe samo­chody. Spot TV powstał na pod­sta­wie naszego autor­skiego sce­na­riu­sza. Autorem sce­na­riu­sza i reży­se­rem był Jarek Dubaniewicz. Spot wyko­nany został w cało­ści w tech­no­lo­gii gra­fiki 3D i ma ory­gi­nalną, spe­cjal­nie skom­po­no­waną ścieżkę muzyczną.