Przejdź do treści

World Video

Zrealizowaliśmy tele­wi­zyjny spot rekla­mowy nowej linii kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych dla męż­czyzn „Soraya Men Adventure”. Aby pod­kre­ślić dyna­mikę prze­kazu, adre­so­wa­nego do pasjo­na­tów, nie­ustra­szo­nych i odważ­nych Panów, kamera poka­zuje słynne już „wej­ścia”, a raczej ślizgi wodne dwóch kibi­ców na mura­wie Stadionu Narodowego w cza­sie pamięt­nego wie­czoru przed meczem POLSKA-ANGLIA. Obraz uzu­peł­nia ener­ge­ty­zu­jąca muzyka i emfa­tyczny głos lektora.