Przejdź do treści

World Video

Produkcja fil­mowa dla firmy BAYER — tema­tem filmu jest jeden z wykła­dów XXXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, połą­czony z pre­zen­ta­cją pt. ” Endometrioza — etio­pa­to­ge­neza i współ­cze­sne opcje tera­peu­tyczne”, który odbył się we wrze­śniu br. w Katowicach. Kongres reje­stro­wały jed­no­cze­śnie 3 kamery, a dodat­ko­wym zada­niem WORLD VIDEO było zor­ga­ni­zo­wa­nie tele­kon­fe­ren­cji z prze­ka­zem obrazu z Niemiec i stre­aming do sieci inter­ne­to­wej. Dzięki temu rela­cję mogły oglą­dać jed­no­cze­śnie wiele  szpi­tali na tere­nie Polski i za granicą.