Przejdź do treści

World Video

Produkcja fil­mowa. We wrze­śniu br., w stu­diu fil­mo­wym, reje­stro­wa­li­śmy 2 wystą­pie­nia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej, inau­gu­ru­jące nowy rok aka­de­micki 2012/2013.