Przejdź do treści

World Video

Spot rekla­mowy „AquaBeads– Magiczne Koraliki” reali­zo­wany w stu­diu z udzia­łem mło­do­cia­nych aktorek-amatorek. Spot z prze­zna­cze­niem do emi­sji w kana­łach tele­wi­zji pol­skiej. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, reali­za­cja zdjęć filmowych,budowa sce­no­gra­fii, post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.