Przejdź do treści

World Video

Poza pro­duk­cją spotu, w któ­rym wystą­pił przed­sta­wi­ciel war­szaw­skiego street art’u — Aqualoopa , two­rząc design limi­to­wa­nej wer­sji czte­ro­paka piw­nego, do naszych zadań nale­żała rów­nież postprodukcja.