Przejdź do treści

World Video

Spot rekla­mu­jący akcję pro­mo­cyjną zwią­zaną z marką REGINA — zna­nego papieru toa­le­to­wego. Koncepcja i reży­se­ria — Jarosław Dubaniewicz. Po stro­nie WORLD VIDEO było przy­go­to­wa­nie sce­na­riu­sza , sto­ry­bo­ardu, oraz pełna post­pro­duk­cja łącznie z udźwię­ko­wie­niem spotu.