Przejdź do treści

World Video

Spot tele­wi­zyjny Regina wyko­nany na zle­ce­nie firmy RITF Advert. Zadania WV: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, sto­ry­bo­ard, kom­po­zy­cja obrazu, ani­ma­cja 3D, udźwię­ko­wie­nie spotu, lektor. Reżyseria Jarosław Dubaniewicz.